Planuri de invatamant

Licenţă  
   
Planuri de învăţământ Fişele disciplinelor
Anul I Analiză matematică I
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Chimie
Fizică
Geometrie descriptivă
Organe de maşini şi tehnologie mecanică pentru instalaţii
Desen tehnic şi infografică I
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Limbi moderne I
 
Educaţie fizică şi sport I
Analiză matematică II
Desen tehnic şi infografică II
Topografie
Materiale de instalații
Mecanică
Rezistenţa materialelor I
Informatică aplicată I
Limbi moderne II
Anul II

Matematici speciale
Rezistenţa materialelor II
Termotehnică I
Hidraulică I
Electrotehnică I
Informatică aplicată II
Limbi moderne III
Tehnologia şi montajul instalaţiilor
Educaţie fizică şi sport II

 

Termotehnică II
Hidraulică II
Electrotehnică II
Limbi moderne IV
Elemente de arhitectură
Economie generală
Construcţii
Informatică aplicată III
Legislaţie în instalaţii şi construcţii
Practica de domeniu (3 săptămâni)
Anul III

Maşini hidraulice
Maşini şi acţionări electrice
Instalaţii sanitare I
Instalaţii de încălzire I
Instalaţii frigorifice I
Termotehnica construcţiilor
Aparate termice
Instalaţii hidroedilitare
Marketing

 

Instalaţii sanitare II
Instalaţii de încălzire II
Instalaţii frigorifice II
Instalaţii de ventilare şi condiţionare I
Instalaţii electrice I
Surse neconvenţionale de energie
Economia instalaţiilor pentru construcţii
Asigurarea calităţii în instalaţii
Practica III (3 săptămâni)

Anul IV

Instalatii de ventilare si conditionare II
Instalatii electrice II
Sisteme de alimentare cu gaze
Management şi resurse umane
Opţional B: Gestionarea automată a instalaţiilor în clădiri
Opţional B: Gospodărirea apelor
Opţional C: Fiabilitatea instalaţiilor
Opţional C: Pompe de căldură
Opţional D: Instalaţii electrice industriale
Opţional D: Sisteme de ventilare şi climatizare industrială
Automatizarea Instalaţiilor I

 

Gestiunea economico-financiară a întreprinderii şi marketing
Automatizarea instalaţiilor II
Reţele termice
Tehnologia şi montajul instalaţiilor II
Opţional E: Măsurări în instalaţii
Opţional E: Instalaţii hidraulice industriale
Opţional F: Procese şi instalaţii termice industriale
Opţional F: Cogenerare şi transport energie termică
Activitate de cercetare/proiectare
Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă
Susţinerea proiectului de diplomă

   
Master  
   
Planuri de învăţământ Fişele disciplinelor
Anul I

Termotehnică avansată
Complemente de inginerie electrică
Complemente de hidraulică
Sisteme pentru achiziţii de date

Instalaţii sanitare şi de gaze pentru clădiri multizonale şi cu destinaţii speciale
ACP 01
 
Instalaţii de ventilare şi climatizare pentru clădiri multizonale şi cu destinaţii speciale
Instalaţii de încălzire a clădirilor multizonale şi cu destinaţii speciale

Instalații electrice si automatizări pentru clădiri multizonale cu destinații speciale
Conceperea şi proiectarea asistată de calculator a instalaţiilor pentru construcţii
Domotică şi sisteme de management a clădirilor
ACP02

Anul II

Managementul instalaţiilor din clădiri
Sisteme de răcire pentru aplicaţii industriale şi civile
Opţional 1: Tehnologii avansate de separare pentru apă şi hidrogen
Opţional 1: Instalaţii şi echipamente pentru utilizarea resurselor surselor regenerabile de energie
Opţional 1: Sisteme performante pentru producerea energiei termice
Opţional 2: Gestiunea resurselor de apă din mediul urban şi rural
Opţional 2: Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de conducte din instalaţii
Opţional 2: Calitatea energiei electrice şi compatibilitate electromagnetică
Opţional 3: Conceperea caselor pasive şi a caselor inteligente
Opţional 3: Instalaţii şi echipamente pentru prevenirea şi combaterea incendiilor
Opţional 3: Expertiza, auditul şi certificarea energetică a clădirilor

Etică şi integritate academică
ACP 03

 

Elaborare lucrare de disertaţie

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter