Fişele disciplinelor

 

Ciclul I – LICENŢĂ
 

Anul I

01.00 Analiză matematică I

02.00 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

03.00 Chimie

04.00 Fizică

05.00 Geometrie descriptivă

06.00 Organe de maşini şi tehnologie mecanică pentru instalaţii

7.00 Desen tehnic şi infografică I

08.00 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

09.00 Limbi moderne I

 

10.00 Educaţie fizică şi sport I

11.00 Analiză matematică II

12.00 Desen tehnic şi infografică II

13.00 Topografie

14.00 Materiale de instalații

15.00 Mecanică

16.00 Rezistenţa materialelor I

17.00 Informatică aplicată I

18.00 Limbi moderne II

 

Anul II

19.00 Matematici speciale

20.00 Rezistenţa materialelor II

21.00 Termotehnică I

22.00 Hidraulică I

23.00 Electrotehnică I

24.00 Informatică aplicată II

25.00 Limbi moderne III

26.00 Tehnologia şi montajul instalaţiilor

27.00 Educaţie fizică şi sport II

 

28.00 Termotehnică II

29.00 Hidraulică II

30.00 Electrotehnică II

31.00 Limbi moderne IV

32.00 Elemente de arhitectură

33.10 Economie generală

33.20 Etica si integritate academica

34.00 Construcţii

35.00 Informatică aplicată III

36.00 Asigurarea calităţii în instalaţii

37.00 Practica de domeniu

 

Anul III

38.00 Maşini hidraulice

39.00 Maşini electrice

40.00 Instalaţii sanitare I

41.00 Instalaţii de încălzire I

42.00 Instalaţii frigorifice I

43.00 Aparate termice

44.00 Instalaţii hidroedilitare

45.00 Marketing

 

46.00 Instalaţii sanitare II

47.00 Instalaţii sanitare II - proiect

48.00 Instalaţii de încălzire II

49.00 Instalaţii de încălzire II - proiect

50.00 Instalaţii frigorifice II

51.00 Instalatii frigorifice II - proiect

52.00 Instalaţii de ventilare şi condiţionare I

53.00 Instalaţii electrice I

54.00 Surse neconvenţionale de energie

55.10 Managementul proiectelor

55.20 Termotehnica construcţiilor

56.00 Practica de specialitate

 

Anul IV

57.00 Instalatii de ventilare si conditionare II

58.00 Instalatii de ventilare si conditionare II - proiect

59.00 Instalatii electrice II

60.00 Instalatii electrice II - proiect

61.00 Sisteme de alimentare cu gaze

62.10 Gospodărirea apelor

62.20 Măsurări în instalaţii

63.10 Pompe de căldură

63.20 Sisteme de alimentare cu căldură

64.10 Procese şi echipamente termice industriale

64.20 Instalaţii electrice industriale

65.00 Automatizarea Instalaţiilor I

 

66.00 Automatizarea instalaţiilor II

67.00 Organizarea şi managementul lucrărilor de instalaţii

68.00 Surse şi reţele termice

69.00 Tehnologia şi montajul lucrărilor de instalaţii

70.10 Echipamente şi instalaţii pentru depoluarea apelor uzate

70.20 Instalaţii hidraulice industriale

71.10 Sisteme de ventilare şi climatizare industrială

71.20 Cogenerare şi transport energie termică

72.00 Practică pentru proiectul de diploma

73.00 Elaborarea proiectului de diplomă

74.00 Susţinerea proiectului de diplomă

 

 

Ciclul II – MASTER

 

Anul I

01.00 Termotehnică avansată

02.00 Complemente de inginerie electrică

03.00 Complemente de hidraulică

04.00 Sisteme pentru achiziţii de date

05.00 Instalaţii sanitare şi de gaze pentru clădiri multizonale şi cu destinaţii speciale

06.00 Activitate de cercetare 1

 

07.00 Instalaţii de ventilare şi climatizare pentru clădiri multizonale şi cu destinaţii speciale

08.00 Instalaţii de încălzire a clădirilor multizonale şi cu destinaţii speciale

09.00 Instalații electrice si automatizări pentru clădiri multizonale cu destinații speciale

10.00 Conceperea şi proiectarea asistată de calculator a instalaţiilor pentru construcţii

11.00 Domotică şi sisteme de management a clădirilor

12.00 Activitate de cercetare 2

 

Anul II

 

13.00 Managementul instalaţiilor din clădiri

14.00 Sisteme de răcire pentru aplicaţii industriale şi civile

15.10 Tehnologii avansate de separare pentru apă şi hidrogen

15.20 Instalaţii şi echipamente pentru utilizarea resurselor surselor regenerabile de energie

15.30 Sisteme performante pentru producerea energiei termice

16.10 Gestiunea resurselor de apă din mediul urban şi rural

16.20 Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de conducte din instalaţii

16.30 Calitatea energiei electrice şi compatibilitate electromagnetică

17.10 Conceperea caselor pasive şi a caselor inteligente

17.20 Instalaţii şi echipamente pentru prevenirea şi combaterea incendiilor

17.30 Expertiza, auditul şi certificarea energetică a clădirilor

18.00 Etică şi integritate academică

19.00 ACP 03

 

20.00 Practica de cercetare

21.00 Elaborare lucrare de disertaţie

22.00 Practica pentru elaborarea lucrării de disertaţie

23.00 Susţinere lucrare de disertaţie